Abklatschen i

2016  /  Transfer auf Holz  /  Acryl